Władze

Organami Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki" są:
Zarząd Stowarzyszenia
Rada
Komisja Rewizyjna

Zarząd
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. W skład Zarządu wchodzą: prezes Zarządu oraz od 2 do 6 członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
1. Grzegorz Grześkiewicz - Prezes
2. Dominika Maria Heller-Kawalerska - Członek Zarządu
3. Paweł Biały - Wiceprezes Zarządu
4. Przemysław Byś - Wiceprezes Zarządu
5. Szymon Ludwik Muszyński - Członek Zarządu

Rada
Rada jest wybierana przez walne zebranie członków LGD spośród członków tego zebrania. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia. Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR.
W skład Rady wchodzą:
1. Miasto Bydgoszcz – Sandra Dytłow
2. Pracodawcy Pomorza i Kujaw - Związek Pracodawców - Hanna Wygocka
3. Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju - Joanna Jankowiak
4. Anna Rutkowska
5. Ewa Joanna Chmara
6. Fordoński Klub Sportowy - Wisła Fordon – Bartosz Traczykowski
7. Hryncewicz Paweł
8. Kalemba Robert Dawid
9. Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców – Lewiatan – Witold Jankowiak
10. Piekut Mikołaj
11. Stabińska Agnieszka Dagmara
12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet – Gineka – Iwona Borkowska
13. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Marek Chamot
14. Fundacja Kreatywnej Edukacji – Jolanta Gawryłkiewicz

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, odrębnym od innych władz Stowarzyszenia i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1. Aldona Małgorzata Molesztak
2. Anna Leszczyńska
3. Joanna Janiszewska

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.