Lokalna Strategia Rozwoju 2021-2027

Ogólne informacje o LSR
LSR stanowi podstawę do realizacji instrumentu RLKS. Jest wyznacznikiem przyjętych przez LGD kierunków planowanych działań przyczyniających się do realizacji celów LSR, a określonych w wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz na podstawie wniosków płynących od mieszkańców danego obszaru podczas powstawania LSR. Jest narzędziem służącym włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego.
 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 2021/1060, nr 1303/2013 oraz ustawy RLKS, lokalna strategia rozwoju musi zawierać następujące elementy:
- określenie obszaru i ludności objętych strategią;
- analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń;
- opis strategii i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii oraz hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów lub rezultatów. W odniesieniu do rezultatów wartości docelowe mogą być ujęte ilościowo lub jakościowo. Strategia jest spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych EFSI;
- opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie strategii;
- plan działania wskazujący, w jaki sposób cele przekładają się na działania;
- plan komunikacji z lokalną społecznością;
- opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii wykazujący potencjał lokalnej grupy działania do realizacji strategii oraz opis
szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji;
- plan finansowy strategii, w tym planowaną alokację każdego z właściwych EFSI.
 


Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR z dnia 12.12.2023 r. (wersja do pobrania)

Aneks nr 1 z dnia 22.03.2024 r. (wersja do pobrania)

Aneks nr 2 z dnia 25.03.2024 r. (wersja do pobrania)

Aneks nr 3 z dnia 12.04.2024 r. (wersja do pobrania)

 

Zał. 1 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" (07.08.2023 r. wersja do pobrania)

Zał. 2 Harmonogram naborów wniosków na rok 2024 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwoie Rzeki" (data sporządzenia 02.02.2024 r. wersja do pobrania)


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.