Bydgoszcz, 06.05.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2019

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-281/19

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 - Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: Cel szczegółowy 1.1 - Podniesienie, do 31.12.2023 r. aktywności społeczno-zawodowej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1. – Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. (Typ 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

a)    mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,

b)    osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,

c)    osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 666 101,79 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu - 9328,67 zł

 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.  

 

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 zł netto

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 20.05.2019 r. do 04.06.2019 r. do godz. 14.00

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2019.

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD „Dwie Rzeki”, ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz, parter, w godzinach pracy biura: poniedziałek: 08:00 – 16:00; wtorek: 08:00 – 17:30; środa: 08:00 – 16:00; czwartek: 08:00 – 16:00; piątek: 08:00 – 14:30.

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy składać w dniach od 20.05.2019 r. do 04.06.2019 r. do godz. 14.00.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD):

- osobiście lub przez posłańca,

- drogą pocztową lub kurierem.

 

Okres i termin realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.12.2021 r.

 

Obszar realizacji projektu:

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na terenie miasta Bydgoszczy przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dwie Rzeki”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 789 442 841, 789 442 842.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie www.lgd.bydgoszcz.pl, w biurze LGD „Dwie Rzeki” oraz na stronie http://www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze nr 1/K/2019 (POBIERZ)

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS (POBIERZ)

Zał. nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (POBIERZ)

Zał. nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku (POBIERZ)

Zał. nr 3 -  Instrukcja użytkownika GWD (POBIERZ)

Zał. nr 4 – Kryteria wyboru projektów (POBIERZ)

Zał. nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez KM (POBIERZ)

Zał. nr 6 – Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD LGD/grantów w ramach LSR (P1) (POBIERZ)

Zał. nr 7 – Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P3) (POBIERZ)

Zał. nr 8 – Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P4)  (POBIERZ)

Zał. nr 9 – Karta weryfikacji wstępnej (POBIERZ)

Zał. nr 10 – Karta oceny wniosku o dofinansowanie (POBIERZ)

Zał. nr 11 – Karta weryfikacji warunków udzielenia wsparcia (POBIERZ)

Zał. nr 12 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (POBIERZ)

Zał. nr 12 a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe (POBIERZ)

Zał. nr 13 – Wzór umowy o partnerstwie (POBIERZ)

Zał. nr 14 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzania zmian do wniosku (POBIERZ)

Zał. nr 15 – Standard oraz ceny rynkowe (POBIERZ)

Zał. nr 16 – Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa (POBIERZ)

 Zał. nr 17 – Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej (POBIERZ)

Zał. nr 18 – Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS (POBIERZ)

Zał. nr 19 – Regulamin pracy KOP EFS (POBIERZ)

Zał. nr 20 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (POBIERZ)

Zał. nr 21 – Informacje przedstawiane przez wnioskodawców w celu uznania kwalifikacji (POBIERZ)

Zał. nr 22  - Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dwie Rzeki” (POBIERZ)

Zał. 23 – Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych (POBIERZ)

Zał. nr 24 – Wzór wniosku o płatność (POBIERZ)

Zał. nr 25 – Statut LGD „Dwie Rzeki” - (POBIERZ)

 

Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl

 Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.