REALIZOWANE PROJEKTY

W tym miejscu znajdują się informacje o projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2018.
 

 

Projekty „MatkiSuperBohaterki" i „SuperMatki” - 1/G/2018/001, 1/G/2018/002, realizowane przez P.W Art- Solo Piotr Kaja, Centrum Dziecka i Rodzica

 

Projekty skierowane są do kobiet korzystających lub kwalifikujących się do pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem matek samotnie wychowujących dzieci oraz matek pozostających bez pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności o charakterze psychospołecznym, prozdrowotnym i artystycznym, co w przyszłości pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie matek w społeczeństwie. Udział w zaplanowanych warsztatach i zajęciach to podjęcie próby zmiany w zachowaniu uczestników polegające na podniesieniu swoich umiejętności społecznych i wzrost samooceny.

Zajęcia i warsztaty zostały podzielone na bloki tematyczne. Blok zajęć o tematyce prozdrowotnej to między innymi warsztaty z fizjoterapeutą, dietetykiem czy instruktorem fitness, które mają na celu promocję zdrowego stylu życia wśród uczestniczek projektu. Blok zajęć poprawiających wygląd i samoocenę, to zajęcia z wizażystką, profesjonalna sesja zdjęciowa czy spotkania z coachem , które mają na celu podniesienie poziomu własnej wartości wśród uczestniczek i motywację do dalszych zmian w swoim życiu. Podczas bloku zajęć o charakterze artystycznym, uczestnicy projektu wykonają samodzielnie między innymi biżuterię, kartki okolicznościowe, a celem tych działań będzie rozwijanie zdolności wśród uczestników projektu.

Kolejną formą wsparcia uczestników projektu będzie grupowe spotkanie z psychologiem na temat roli matki w życiu dziecka i społeczeństwa a efektem wszystkich działań, które będą realizowane w projekcie będzie wzrost świadomości prozdrowotnej i psychospołecznej , nabycie nowych umiejętności i ich zastosowanie w dalszym życiu w społeczeństwie co poprawi ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

1/G/2018/001

Wartość projektu: 49 800,00 zł
Wielkość dofinansowania: 41 880,00 zł
Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 30.04.2019 r.
 
1/G/2018/002
 
Wartość projektu: 49 800,00 zł
Wielkość dofinansowania: 41 880,00 zł
Termin realizacji: 03.12.2018 r. - 30.06.2019 r.

 

Projekt "Na rowerze czy na nogach, niech będzie bezpieczna droga!"- 1/G/2018/009, realizowany przez Szkołę Jazdy "Jazdam"
 

Projekt skierowany jest do dzieci w grupie wiekowej 8-12 lat. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i zainteresowań dzieci z zakresu przepisów ruchu drogowego. Jest to program, który w przyjazny, praktyczny, a zarazem nowoczesny sposób pozwala dzieciom zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego, a co za tym idzie, swoje bezpieczeństwo oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora jazdy z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów. W ramach projektu dzieci wezmą udział w:

  • zajęciach teoretycznych,
  • grach i zabawach związanych z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zajęciach w terenie z symulatorem zderzeń, dachowania, alkogoglami i wieloma innymi urządzeniami,
  • zajęciach praktycznych (jazda na rowerze, symulowanie sytuacji drogowych),
  • zajęciach z Pierwszej Pomocy,
  • zajęciach w symulatorze jazdy,
  • zajęciach w Miasteczku Rowerowym w Myślęcinku,
  • zajęciach z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
 
Wartość projektu: 48 950,00 zł
Wielkość dofinansowania: 41 350,00 zł
Termin realizacji: 01.10.2018 r. - 30.04.2019 r.
 
 
Projekt "Równik"  - 1/G/2018/006, realizowany przez Denar - Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr
 

Projekt kierowany jest do osób z pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub osób z niepełnosprawnością, które mają problemy z godzeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym. Podczas spotkań uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania czasem, delegowania zadań, wywiązywania ze zobowiązań.

Pakiet Szkoleniowy zawiera 10 szkoleń i są to: Warsztat pracy nad własnymi stereotypami, Warsztat równości szans,  Bilans-Balans – równowaga pomiędzy życia zawodowym i rodzinnym, Przygotowanie Indywidualnego Planu Godzenia przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych, Elastyczne formy zatrudnienia, Klub Rodzica, Strategie godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Motywowanie i zarządzanie zmianą, Spotkanie z prawnikiem ( z zakresu prawa rodzinnego), Zajęcia z animatorem czasu wolnego.  Udział w warsztatach ma na celu pomóc rodzicom w dokonaniu autodiagnozy – to znaczy w zrozumieniu swojej sytuacji w obszarze pracy i rodziny oraz w przygotowaniu się do podjęcia decyzji o zmianach w swoim życiu, a  Indywidualny Plan Godzenia Życia Zawodowego i Rodzinnego to narzędzie w postaci formularza porządkujące wypracowane w toku procesu rezultaty.

Wartość projektu: 57 460,00 zł
Wielkość dofinansowania: 48 560,00 zł
Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 31.05.2019 r.
 
 
Projekt "Tyflohome - miejsce wsparcia osób słabowidzących i niewidomych" - 1/G/2018/007, realizowany przez Denar - Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr
 
Projekt skierowany jest do niedowidzących i niewidomych seniorów. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikowi projektu poznać podstawy obsługi komputera tyflo oraz urządzeń mobilnych, programów odczytu ekranu i powiększających, korzystania z zasobów sieci Internet oraz sprawnej obsługi poczty elektronicznej, portali społecznościowych i komunikatorów internetowych. Odbędą się też zajęcia z animatorem czasu wolnego celem integracji społecznej.

Program szkolenia będzie obejmował tematy:

1. Obsługa komputera;

2. Oprogramowanie udźwiękawiające;

3. Oprogramowanie powiększające;

4. Oprogramowanie udźwiękawiająco - powiększające;

5. Internet i komunikacja przy użyciu oprogramowania udźwiękawiającego i/lub powiększającego;

6. Oprogramowanie OCR/OBR

 

Wartość projektu: 57 940,00 zł
Wielkość dofinansowania: 48 300,00 zł
Termin realizacji: 01.11.2018 r. – 30.06.2019 r.
 
 
Projekt "Od jutra lepiej czytam" - 1/G/2018/011, realizowany przez Dobre Relacje - Małgorzata Kerl
 
Wsparcie skierowane jest do dzieci z 1, 2 i 3 klasy szkoły podstawowej, które przejawiają trudności w czytaniu i pisaniu.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości wczesnej interwencji wspomagania rozwoju dzieci poprzez przeprowadzenie zajęć wspierających naukę czytania i pisania.
"Od Jutra lepiej czytam"  to program, który w przyjazny sposób wspiera dzieci w pokonywaniu trudności w nauce oraz w zdobywaniu nowych umiejętności. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i zadaniom dzieci rozwijają:
- koncentrację,
- pamięć,
- słownictwo,
- dobre nawyki wspierające poprawną pisownię-ortografię,
- oraz inne procesy poznawcze wspierające naukę.
 
Zajęcia będą prowadzone autorskim, innowacyjnym programem "Od jutra lepiej czytam". Program został przygotowany z wykorzystaniem wiedzy z neurodydaktyki, co czyni go przyjaznym dla procesów uwagi, zapamiętywania i uczenia się. Dzięki innowacyjnemu podejściu do procesów zapamiętywania, jest skuteczniejszy niż tradycyjne metody nauczania. Dzieci będą łatwiej rozpoznawały litery, szybciej łączyły w sylaby, szybciej czytały globalnie.
Kadra prowadząca zajęcia, to osoby z wyższym wykształceniem, posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.
 
Wartość projektu: 48.950,00 zł
Wielkość dofinansowania: 41.350,00 zł
Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 30.04.2019 r.
 
Strona projektu - link
 
 
 
Projekt "Wyjdź z cienia wykluczenia" - 1/G/2018/013, realizowany przez Afa Log
 
 
Projekt „Wyjdź z cienia wykluczenia” kierowany jest do członków gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, których sytuacja życiowa i aktywność społeczna uległa ograniczeniu w związku z wystąpieniem poważnej neurologicznej choroby w rodzinie, która dodatkowo zaburza relacje rodzinne z racji trudności w porozumiewaniu/komunikowaniu się.
 
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 20 osób z obszaru LSR, które są wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi dorosłymi członkami rodziny z nabytymi zaburzeniami komunikowania się w wyniku chorób neurologicznych.
 
Wartość projektu: 51.960,00 zł
Wielkość dofinansowania: 43.960,00 zł
Termin realizacji: 05.11.2018 r. – 04.07.2019 r.
 
Strona projektu - link
 
 
 
Projekt „Na Bydgoskim Szlaku TeH2O – aktywizacja, tożsamość i kultura” - 1/G/2018/016, realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki
 
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 11 osób stanowiących ich otoczenie, zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju – osiedla Okole i Śródmieście, poprzez działania tożsamościowe i artystyczne.
W ramach projektu, na terenie kampusu WSG przy ul. Garbary 2, powstanie klub młodzieżowy dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat – przestrzeń do spotkań, dialogu i działań kreatywnych, w której będą prowadzone warsztaty fotograficzne, filmowe, teatralne. Zorganizowany zostanie także plener rysunkowy i malarski oraz wyjścia plenerowo-studyjne do obiektów Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, połączone z konkursem. Projekt zakończy spektakl finałowy i wystawa prac uczestników.
 
Rekrutacja trwa do 31.10.2018 r. lub do osiągnięcia limitu miejsc. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc dostępnych w projekcie będą tworzone listy rezerwowe.
Spotkanie informacyjneodbędzie się: 6.11.2018 r., godz. 17:00, Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG, ul. Królowej Jadwigi 14
 
Wartość projektu: 31.520,00 zł
Wielkość dofinansowania: 25.320,00 zł
Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 30.04.2019 r.
 
Strona projektu - link
 
 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.