1/G/2018/006

Projekt "Równik"  - 1/G/2018/006, realizowany przez Denar - Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr

 

Projekt kierowany był do osób z pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub osób z niepełnosprawnością, które miały problemy z godzeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym. Podczas spotkań uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania czasem, delegowania zadań, wywiązywania ze zobowiązań.

 

Pakiet Szkoleniowy zawierał 10 szkoleń: warsztat pracy nad własnymi stereotypami, warsztat równości szans,  bilans-balans – równowaga pomiędzy życia zawodowym i rodzinnym, przygotowanie indywidualnego planu godzenia przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych, elastyczne formy zatrudnienia, klub rodzica, strategie godzenia życia zawodowego i rodzinnego, motywowanie i zarządzanie zmianą, spotkanie z prawnikiem (z zakresu prawa rodzinnego), zajęcia z animatorem czasu wolnego.  Udział w warsztatach miał na celu pomóc rodzicom w dokonaniu autodiagnozy – to znaczy w zrozumieniu swojej sytuacji w obszarze pracy i rodziny oraz w przygotowaniu się do podjęcia decyzji o zmianach w swoim życiu, a indywidualny plan godzenia życia zawodowego i rodzinnego to narzędzie w postaci formularza porządkujące wypracowane w toku procesu rezultaty.

 

Wartość projektu: 57 460,00 zł

Wielkość dofinansowania: 48 560,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 31.05.2019 r.Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.