OGŁOSZENIE O NABORZE

 

UWAGA! Przedłużenie terminu składania wniosków!

 

 Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dwie Rzeki” zdecydował o przedłużeniu terminu naboru wniosków do 16.08.2022 roku, godz. 16:00

 

Aktualna wersja ogłoszenia o naborze - OGŁOSZENIE O NABORZE - aktualizacja 07.07.2022 wersja aktualna (POBIERZ)

 

Doradztwo i szkolenia dla Wnioskodawców realizowane będą od 1.08.2022r. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Numer konkursu LGD: 1/GZ/2022

 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),

 

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 - Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.2 - Podniesienie, do 31.12.2023 r., poziomu aktywności społecznej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2 - Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. (Typ 1e SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

a) osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia,

b) osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu,

c)  osoby zamieszkujące obszar LSR,

d) osoby, które są uczestnikami tylko jednego grantu w ramach niniejszego naboru i nie były uczestnikami w naborze  1/K/2019.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 450 000,00  pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 150 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 100 000,00 zł.  

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 06.07.2022 do 16.08.2022 , godz. 16:00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2022

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

 

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Dwie Rzeki”, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz, (wejście od podwórza).

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Dwie Rzeki”: poniedziałek: 08:00 – 16:00; wtorek: 08:00 – 17:30; środa: 08:00 – 16:00; czwartek: 08:00 – 16:00; piątek: 08:00 – 14:30.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD):

- osobiście lub przez posłańca,

- drogą pocztową lub kurierem.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dwie Rzeki”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 789 442 840, 789 442 841, 789 442 842.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgd.bydgoszcz.pl oraz w biurze LGD.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
OGŁOSZENIE O NABORZE - wersja 07.07.2022 (wydłużenie terminu składania wniosków) (POBIERZ)
OGŁOSZENIE O NABORZE  (POBIERZ) - nieaktualne
zał. nr 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie (POBIERZ)
zał. nr 2 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (POBIERZ)
zał. nr 3 - Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu (POBIERZ)
zał. nr 4 - Kryteria wyboru projektów (POBIERZ)
zał. nr 5 - Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) (POBIERZ)
zał. nr 6 - Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P3) (POBIERZ)
zał. nr 7 - Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P4) (POBIERZ)
zał. nr 8 - Katalog maksymalnych stawek (POBIERZ)
zał. nr 9 - Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” (POBIERZ)
zał. nr 10 - Statut Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” (POBIERZ)
zał. nr 11 - Wzór pełnomocnictwa (POBIERZ)
zał. nr 12 - Wzór harmonogramu płatności (POBIERZ)
zał. nr 13 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (POBIERZ)
zał. nr 14 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności (POBIERZ)
zał. nr 15 - Wytyczne włączenia społecznego (POBIERZ)
zał. nr 16 - Procedura Wdrażania Projektów Grantowych (P8)  (POBIERZ)
zał. nr 17 - Procedura Kontroli (POBIERZ)
zał. nr 18 - Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa (POBIERZ)
zał. nr 19 - Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu temetycznym (POBIERZ)
zał. nr 20 - Lista sprawdzajaca do weryfikacji czy dany certyfikat dokument mozna uznac za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaznikow monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (POBIERZ)
zał. nr 21 - Podstawowe informacje dotyczace uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektow (POBIERZ)
zał. nr 22 - Wytyczne w zakresie realizacji przedsiewziec z udzialem srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (POBIERZ)
zał. nr 23 - Standard Indywidualnego Planu Działania (POBIERZ)

 

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu:
zał. 1 - Obowiązki informacyjne grantobiorcy (POBIERZ)
zał. 2 - Harmonogram płatności (POBIERZ)
zał. 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (POBIERZ)
zał. 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (POBIERZ)
zał. 5 - Źródła finansowania projektu (POBIERZ)
zał. 6 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu (POBIERZ)
zał. 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (POBIERZ)
zał. 8 - Wzór wniosku o rozliczenie grantu (POBIERZ)
zał. 9 - Wzór oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej (POBIERZ)
 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - LINK


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.