O nas

Inicjatywa powołania LGD jest wynikiem połączenia starań lokalnych organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Bydgoszczy jako odpowiedź na możliwość wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020. W tym okresie przewidziano wspieranie lokalnych inicjatyw oddolnych zmierzających do aktywizacji społecznej i zawodowej nie tylko na terenach wiejskich, ale także w miastach. Jest to doskonała szansa uzupełnienia inwestycji infrastrukturalnych i rewitalizacyjnych realizowanych na terenie Bydgoszczy o działania społeczne. Unijne środki umożliwią w tym przypadku działania na rzecz zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy, wparcie przedsiębiorczości, działania edukacyjne adresowane do młodzieży i seniorów i wiele innych inicjatyw przyczyniających się do poprawy jakości życia bydgoszczan.
 
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania – „Dwie Rzeki" odbyło się w dniu 15.10.2015 r. Podczas spotkania przyjęto statut i wybrano władze stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczyło 45 osób fizycznych i 27 reprezentantów osób prawnych.
 
Z dniem 21.12.2015 roku Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie rzeki" uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.
Misją Stowarzyszenia jest wzmacnianie i pobudzanie potencjału lokalnej społeczności Miasta Bydgoszczy dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb i aspiracji mieszkańców, z zastosowaniem zasad i założeń Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W celu realizacji tej misji Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" działa na rzecz obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (dalej LSR).
 
Obszar objęty LSR obejmuje swym działaniem następujące jednostki urbanistyczne Bydgoszczy:
Śródmieście
Bocianowo
Wilczak
Błonie
Fordon I
Fordon II
Okole

Działania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane są w ramach projektu Wsparcie przygotowawcze dla Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki" współfinansowanego z Funduszy Europejskich w wysokości 154 000,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 162 102,00 zł.

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.