OGŁOSZENIE O NABORZE

UWAGA! Przedłużenie terminu składania wniosków!

 

W związku z dużym zainteresowaniem naborem 2/P/2023, zgłoszonymi wnioskami i prośbami, informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dwie Rzeki” zdecydował o przedłużeniu terminu naboru wniosków do 03.07.2023 roku, godz. 16:00

 

Aktualna wersja ogłoszenia o naborze - OGŁOSZENIE O NABORZE - aktualizacja 28.06.2023 r. (POBIERZ)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania
„Dwie Rzeki” na lata 2014-2020
w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-422/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020

 

Numer naboru LGD: 2/P/2023

 

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

 

W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów:

Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez LGD „Dwie Rzeki” w ramach wdrażania strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

Projekt, aby uzyskać dofinansowanie musi być skierowany do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania  „Dwie Rzeki”. Uczestnikami projektu pilotażowego muszą być osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji EFS.

Minimalna grupa osób objętych wsparciem w ramach jednego projektu pilotażowego – min. 12 osób.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

O dofinansowanie projektu pilotażowego mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

UWAGA! Wśród podmiotów wyłonionych do realizacji projektów pilotażowych, zgodnie z zapisem  „minimum 75% muszą stanowić podmioty sektora społecznego”, LGD skieruje do dofinansowania 75% wniosków złożonych przez podmioty z sektora społecznego i 25% spoza sektora społecznego, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Ilość podmiotów zostanie uzależniona od łącznej ilości projektów, które zostaną skierowane do dofinansowania, tzn. uzyskają minimalną liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów pilotażowych, stanowiące załącznik do Regulaminu naboru.

Kwota środków przeznaczonych na nabór wynosi 225 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 47 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 37 000,00 zł.

 

Termin naboru:

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 19.06.2023 r. do 29.06.2023 r. do godz. 16:00.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru do 15.07.2023 r. 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest Biuro LGD „Dwie Rzeki”, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.

 

GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w terminie naboru w godzinach pracy Biura LGD „Dwie Rzeki”: poniedziałek: 08:00 – 16:00; wtorek: 08:00 – 17:30; środa: 08:00 – 16:00; czwartek: 08:00 – 16:00; piątek: 08:00 – 14:30.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD):

- osobiście lub przez posłańca,

- drogą pocztową lub kurierem.

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dwie Rzeki”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 789 442 840, 789 442 841. W celu odbycia doradztwa prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w regulaminie, który dostępy jest na stronie www.lgd.bydgoszcz.pl oraz w biurze LGD.

 

Dokumenty do pobrania:

Rgulamin naboru - przedłużenie terminu naboru (28.06.2023 r.)

Regulamin naboru - wersja zaktualizowana (26.06.2023 r.)

1. Wniosek o dofinansowanie - wzór

2. Umowa o dofinansowanie z zał. - wzór

3. Wniosek o płatność - wzór

4. Kryteria wyboru projektów pilotażowych - wersja zaktualizowana

5. Karta oceny wniosku

6. Katalog stawek maksymalnych

7. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Dwie Rzeki”

8. Procedura dot. oceny i wyboru projektów pilotażowych

9. Procedura odwoławcza projektów pilotażowych

10. Procedura realizacji i rozliczania

11. Procedura monitorowania i kontroli

 

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu:

Zał. nr 1 Obowiązki informacyjne

Zał. nr 2 Harmonogram płatności

Zał. nr 3 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 4 Wzór odwołania upoważnienia

Zał. nr 5 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług

Zał. nr 6 Wzór oświadczenia uczestnika projektu

Zał. nr 7 Zakres danych osobowych

Zał. nr 9 Oświadczenie o komunikacji w formie elektronicznej

Zał. nr 10 Pełnomocnictwo

Zał. nr 11 Wzór raportu z wdrażania pilotażu


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.