09
01

Oferta pracy na stanowisku MENTOR


Zapraszamy do składania ofert!

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

poszukuje pracownika na stanowisko MENTOR

w projekcie unijnym NEET Staże 2: Droga do zatrudnienia

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (psychologia)
 • min. 5-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie, w tym grupą NEET
 • min. 2-letnie doświadczenie doradcze i trenerskie w prowadzeniu zajęć z kompetencji psychospołecznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. średniozaawansowany)
 • doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów EFS
 • znajomość zasady równości szans i niedyskryminacji
 • znajomość języka obcego umożliwiającego komunikowanie oraz posiadanie wiedzy w zakresie codziennego funkcjonowania we Włoszech (kraj w którym uczestnicy będą realizować mobilność)
 • posiadanie wiedzy na temat partnera ponadnarodowego oraz podmiotów przyjmujących uczestników na staż
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy z młodzieżą
 • nawiązywanie pozytywnego kontaktu
 • umiejętności interpersonalne
 • umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych
 • znajomość technik radzenia sobie ze stresem i motywowania
 • tolerancja
 • unikanie stereotypów

  

Zakres zadań i odpowiedzialności na stanowisku:

 • opieka na grupą od 1 do 4 fazy, tj. faza I: udział w rekrutacji, weryfikacji motywacji i gotowości do udziału w programie mobilności, wspierający udział w spotkaniach rekrutacyjnych; faza II: opracowanie IPD uczestników, wsparcia przygotowawcze: prowadzenie warsztatów, wsparcia indywidualnego, spotkań; faza III: zapewnienie realizacji IPD, spędzenie 14 dni z uczestnikami na mobilności, w tym pierwszych 10 dni po przyjeździe, utrzymywanie doraźnego kontaktu z uczestnikami; faza IV: aktualizacja IPD, opracowanie Strategii wsparcia po powrocie, wsparcie indywidualne i grupowe w obszarze aktywizacji zawodowej
 • monitorowanie realizacji programu mobilności, analiza i raportowanie w tym zakresie
 • monitorowanie postępów uczestników i stopnia realizacji określonych celów, zapewnienie informacji zwrotnej dla uczestników
 • identyfikowanie ewentualnych problemów i podejmowanie środków zaradczych, zarządzanie konfliktami
 • zapewnienie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestników
 • dostępność dla uczestników i bieżące wsparcie w sytuacjach trudnych/nieoczekiwanych

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilność zatrudnienia
 • praca w ponadnarodowym projekcie
 • udział w wyjazdach zagranicznych – Włochy

 

 

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych w wersji elektronicznej na adres: biuro@lgd.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 19.01.2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 789 442 840.

 

OFERTA PRACY (pobierz)

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.