ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BYDGOSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DWIE RZEKI"


Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" zapraszam na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zebranie odbędzie się 20 czerwca br. (czwartek) o godz. 15:45 (drugi termin godz. 16:00), ul. Długa 34 (siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Bydgoszczy), sala nr 12 (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków obejmuje:

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie kworum i prawomocności obrad.
3. Wybór protokolantów.
4. Wybór Prezydium Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
5. Przyjęcie regulaminu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdań:
    a) Merytorycznego i finansowego za rok 2023 z działalności Stowarzyszenia przedstawionego przez Zarząd,
    b) Rady za rok 2023,
    c) Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań:
    a) Merytorycznego i finansowego za rok 2023 z działalności Stowarzyszenia,
    b) Rady za rok 2023,
    c) Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
11. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwały, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

13. Dyskusja nad aktualizacją Statutu Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Statutu Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.
15. Dyskusja nad wysokością składek członkowskich.
16. Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich.
17. Ustalenie liczebności poszczególnych Władz Stowarzyszenia (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej) na kolejną kadencję.
18. Zgłaszanie kandydatur do Władz Stowarzyszenia i dyskusja.
19. Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, członków Rady.
20. Podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu.
21. Podjęcie uchwały o wyborze członków Komisji Rewizyjnej.
22. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady.
23. Informacje bieżące z działalności Stowarzyszenia LGD „Dwie Rzeki”.
24. Wolne wnioski.
25. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.