05
12

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady III/2019


Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

Na podstawie § 13 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, Stowarzyszenie LGD „Dwie Rzeki” zawiadamia o posiedzeniu nr III/2019 Rady LGD „Dwie Rzeki”, które odbędzie się w dniu 12lipca 2019 r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy,  ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz od godz. 15.00.

Wznowienie obrad Rady odbędzie się 18 lipca 2019 r. (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy,  ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz od godz. 16.30.

Posiedzenie dotyczyć będzie przydzielenia wniosków, oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, numer konkursu LGD: nr 1/K/2019.

 
Zakres tematyczny projektu:
 
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 - Wsparcie, do 31.12.2023 r., mieszkańców Miasta Bydgoszczy, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie włączenia społecznego.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: Cel szczegółowy 1.1 - Podniesienie, do 31.12.2023 r. aktywności społeczno-zawodowej społeczności Miasta Bydgoszczy objętej Lokalną Strategią Rozwoju.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1. – Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. (Typ 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

 

Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
Przerwa w posiedzeniu.
Wznowienie posiedzenia.
Ocena wniosków pod względem:

1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P

2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.

Zamknięcie posiedzenia.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.